Dziś jest środa, 18.07.2018, imieniny Erwina, Kamila
6° / 1018 hPa
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej » Aktualności » Nabór na głównego księgowego jednostki

Nabór na głównego księgowego jednostki

Nabór na głównego księgowego jednostki

                                  

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 10/2017
 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
z dnia 20 września 2017 r.

 

NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MALANOWIE

 

 

 1.  Nazwa i adres jednostki.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malanowie

62-709 Malanów

     2.  Określenie stanowiska urzędniczego.

Główny księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malanowie

Wymiar czasu pracy: 1 pełny etat.

Rodzaj umowy: umowa o pracę.

Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malanowie, ul. Turecka16.

 1.  Wymagania niezbędne.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania:

 1. posiada obywatelstwo polskie, poza obywatelami polskimi o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem legitymowania się znajomością języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 4. wykształcenie - spełnia jeden z poniższych warunków:
 • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 1.  Wymagania dodatkowe.
 1. biegła znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości,
 2. biegła znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej, przepisów podatkowych, płacowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 3. znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego, KPA, zamówień publicznych, prawa pracy,
 4. znajomość zasad finansowania zadań z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz wychowawczych,
 5. podsiadanie umiejętności sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
 6. umiejętność pracy w systemach informatycznych, w tym programów, księgowych, sprawozdawczych i bankowych,
 7. znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,
 8. doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
 9. nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista,
 10. odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań,
 11.  dyspozycyjność,
 12. kreatywność.                                                                                                                                                                                                                                                                                               5Zakres wykonywania zadań na stanowisku.
 1. prowadzenie rachunkowości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malanowie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych,
 3. prowadzenia rozliczeń z ZUS i US,
 4. przygotowanie i składanie deklaracji, zgłoszeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 5. opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika jednostki,
 6. opracowanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola ich wykonania,
 7. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku bankowego,
 8. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 9. prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków,
 10. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
 11. nadzorowanie prawidłowego stosowania ustawy o zamówieniach publicznych,
 12. sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planu i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa,
 13. rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów,
 14. rozliczanie zadłużenia dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 15. gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
 16. odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo- księgową jednostki,
 17. prowadzenie kontroli finansowej i realizacja innych zadań wynikających z aktów prawnych regulujących zakres odpowiedzialności Głównego księgowego,
 18. wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora GOPS należą do kompetencji Głównego księgowego,
 19. współpraca ze Skarbnikiem Gminy.                                                                                                                                                                                                                                                                   Wymagane dokumenty.
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej,
 3. oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie w załączeniu,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów), oraz kopie dokumentów o ukończonych kursach, szkoleniach podnoszących kwalifikację oraz kopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu na określonym stanowisku, w przypadku trwania zatrudnienia,
 5. kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.,
 6. kserokopie świadectw pracy,
 7. oświadczenie o posiadanym obywatelstwu,
 8. oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 10. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 11. w przypadku kandydata z orzeczoną niepełnosprawnością - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, 
 12. opinie, referencje,
 13. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U z 2016 r. poz.922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t.j.Dz.U z 2016r. poz.902 ze zm.),
 14. dokumenty aplikacyjne takie jak list motywacyjny, cv winny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) i własnoręcznym podpisem.

 

 1. Miejsce i termin składania dokumentów.

Oferty należy składać w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Malanowie pok. nr 11 przy ul. Tureckiej 16  lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie  z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Głównego księgowego” umieszczonym na kopercie.

Wymagane dokumenty należy składać do dnia  04.10.2017r. (decyduje data wpływu do GOPS w Malanowie). Dokumenty, które zostaną złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wszelkie informacje o naborze oraz wyniki będą umieszczone za stronie internetowej Biuletynie Informacji Publicznych www.bip.malanow.ploraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malanowie.

Postępowanie składać się będzie z:

I etap - dnia 05.10.2017 roku

Selekcja wstępna, czyli weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz wstępna ocena merytoryczna. Po dokonaniu analizy formalnej dokumentów aplikacyjnych kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie bądź drogą elektroniczną.

II etap – dnia 09.10.2017 roku

Selekcja końcowa, składającej się z dwóch etapów:

 • testu kwalifikacyjnego,
 • rozmowy kwalifikacyjnej.

 

                                                                                                        Dyrektor

                                                                               Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                    w Malanowie

                                                                                               Alicja Maciejewska

 

 

 

                                                                                                                               Zamieściła M.P.

 


Pozostałe aktualności