Dziś jest poniedziałek, 17.02.2020, imieniny Donata, Łukasza
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej » Aktualności » Nabór na stanowisko - Asystent Rodziny

Nabór na stanowisko - Asystent Rodziny

Nabór na stanowisko - Asystent Rodziny

Ogłoszenie o poszukiwaniu pracownika na stanowisko – ASYSTENT RODZINY

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malanowie  poszukuje pracownika na stanowisko – asystent rodziny.

 

Warunki zatrudnienia:

1) podstawa nawiązania stosunku pracy- umowa na czas zastępstwa,

2) wymiar czasu pracy – pełny etat ( 40 godz. tygodniowo).

 

Wymagania niezbędne:

- posiadanie polskiego obywatelstwa;

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw      

  publicznych;

- osoba składająca aplikację nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne    

  przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- nieposzlakowana opinia;

- posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku;

- posiadania prawo jazdy kat. B oraz własny samochód osobowy;

- osoba składająca aplikację nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza 

  rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

- wypełnia obowiązek alimentacyjny – jeśli dotyczy;

- wykształcenie niezbędne do wykonywania  zawodu: Asystentem rodziny może być osoba,    

   która posiada:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

 

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia  określony na podstawie art.12 ust 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje  co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

 

c) wykształcenie średnie i  szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

 

Wymagania dodatkowe:

1) znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych, 2) odporność na sytuacje stresowe,

3) samodzielność w działaniu oraz wykorzystywanie własnej inicjatywy,

4) zaangażowanie, komunikatywność, asertywność, empatia,

5) łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

6) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną.

 

Do zadań asystenta rodziny należą w szczególności:

a) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji  z pracownikiem socjalnym;

b) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

c) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

d) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

e) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

f) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

g) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

h) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

i) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

j) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

k) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci  i rodzin;

l) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

m) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

n) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;

o) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

p) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

q) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

r) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną.

 

Wymagane dokumenty:

1) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej ( CV),

2) kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

3) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z    

    klauzulą informacyjną, zawartych w dokumentach aplikacyjnych  dla potrzeb niezbędnych  

    do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i  

    Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

    związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  

    danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

4) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku zamieszczonego    

     w dokumentach aplikacyjnych, wraz z klauzulą informacyjną  dla potrzeb niezbędnych do  

     realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  

     (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r,

5) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku pracownik     

    socjalny,

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz               

    o korzystaniu z pełni praw publicznych.

7) oświadczenie kandydata, iż nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona – w przypadku kandydata, który jest rodzicem.

8)oświadczenie kandydata, iż wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie wymaganych dokumentów pod adresem:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  pok. nr 11

62-709 Malanów

 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie nr tel. 63 289 20 27 lub 782 886 879

od poniedziałku - piątku  w godzinach  od 8:00-15:00.

 

 

                                                                                                Dyrektor                                                                                                        Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malanowie                                                                       Alicja Maciejewska

 

 

 

   zamieściła M.P.

 

 

 

 


Pliki do pobrania


Pozostałe aktualności