Dziś jest poniedziałek, 09.12.2019, imieniny Leokadii, Wiesławy
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej » Aktualności » Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. finansowo-księgowych

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. finansowo-księgowych

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. finansowo-księgowych

                                                                                                       

 

                       

 

    Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malanowie

    ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. finansowo-księgowych

 

  1. Nazwa i adres jednostki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malanowie

 

  1. Określenie stanowiska urzędniczego

Pracownik ds. finansowo-księgowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Malanowie

 

  1. Wymiar czasu pracy :  ¼ etatu.

 

  1. Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określonyz możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

 

  1. Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malanowie

 

  1. Wymagania niezbędne:

a)      posiada obywatelstwo polskie,

b)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

c)      nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

d)     spełnia jeden z poniższych warunków:

- ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe    

  studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub    

  ekonomiczne studia podyplomowe,

- ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co      

   najmniej 2-letnią praktykę w księgowości,

 

  1. Wymagania dodatkowe:

a)      znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości,

b)      znajomość przepisów podatkowych, płacowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, świadczeń z ubezpieczenia społecznego,

c)      znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego, kodeksu pracy, ochrony danych osobowych,

d)     znajomość zasad finansowania zadań z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych,

e)      umiejętność pracy w systemach informatycznych, w tym programów płacowych, księgowych, płatnika-ZUS i bankowych,

f)       znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej,

g)      preferowane doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,

h)      znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzystywania środków unijnych,

i)        komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność,

j)        nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista.

 

  1. Zakres wykonywania zadań na stanowisku

a)      prowadzenie spraw płacowych,

b)      prowadzenie rozliczeń z ZUS i US,

c)      przygotowanie i składanie deklaracji, zgłoszeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,

d)     przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz tajemnicy służbowej,

e)      segregowanie, przygotowywanie dokumentów do księgowania, wprowadzanie dokumentów do programu księgowego,

f)       współpraca z Głównym Księgowym,

g)      wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora GOPS należą do kompetencji stanowiska pracy ,

h)      archiwizacja dokumentów za stanowiska pracy, zgodnie z rzeczowym wykazem akt GOPS.

 

  1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 0

     10. Wymagane dokumenty:

a)      list motywacyjny,

b)      życiorys – CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, nr telefonu kontaktowego,

c)      kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

d)      opinie, referencje (jeśli kandydat takie posiada),

e)      własnoręcznie podpisane oświadczenie o:

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia   

   publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z   

   pełni praw publicznych,

         f)  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, wraz z klauzulą informacyjną, zawartych w dokumentach aplikacyjnych  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

          g)   oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku zamieszczonego w dokumentach aplikacyjnych, wraz z klauzulą informacyjną  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

       11. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

              a) praca w systemie jednozmianowym,

              b) praca przy komputerze,

              c) praca w budynku, bezpieczne warunki pracy na stanowisku, budynek wyposażony  

                  w podjazd dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne o szerokości  

                  umożliwiającej  poruszanie się na wózku inwalidzkim. W budynku znajduje się  

                  toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

 

       12. Miejsce i termin składania dokumentów

Oferty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Malanowie, ul. Turecka 16  62-709 Malanów, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 pok. 11  lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie z dopiskiem „ Nabór na wolne stanowisko ds. finansowo-księgowych” umieszczonym na kopercie.

 

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 15.04.2019 r. do godz. 10.00 (decyduje data wpływu do GOPS). Dokumenty, które zostaną złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malanowie zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

Zastrzegamy sobie, że nadesłane oferty nie będą odsyłane.

 

Wszelkie informacje o naborze będą umieszczone na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy, GOPS w Malanowie, na stronie internetowej BIP.

 

Informacje o wynikach naboru będą upowszechnione na tablicy ogłoszeń GOPS oraz opublikowane na stronie internetowej BIP.

 

Postępowanie składać się będzie z:

Etap I: sprawdzenie warunków formalnych oraz wstępna ocena merytoryczna

Etap II: pisemne sprawdzenie wiedzy z zakresu pracy na stanowisku.

Etap III: rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy uzyskali najlepsze wyniki w II etapie rekrutacji.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia drugiego i trzeciego etapu konkursu, osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malanowie  jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie. Dane te będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru.

 

 

 

                                                                                     Dyrektor GOPS

                                                                                  Alicja Maciejewska

 

 


Pliki do pobrania


Pozostałe aktualności