Dziś jest niedziela, 27.05.2018, imieniny Jana, Juliusza
6° / 1018 hPa
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej » Aktualności » Nabór wniosków dotyczących szkód w uprawach rolnych, lasach lub budynkach działalności rolniczej

Nabór wniosków dotyczących szkód w uprawach rolnych, lasach lub budynkach działalności rolniczej

Nabór wniosków dotyczących szkód w uprawach rolnych, lasach lub budynkach działalności rolniczej

Kierownik BP ARiMR w Turku,

Przekazuje poniżej informację o naborze wniosków dotyczących szkód w uprawach rolnych, lasach lub w budynkach służących do prowadzenia działalności rolniczej, spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu.

 Uprzejmie informuję, że zgodnie z § 13 m rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  (Dz. U. 2015 r. poz. 187, z późn. zm.), Agencja udziela pomocy finansowej producentowi rolnemu, który poniósł szkody w uprawach rolnych, lasach lub w budynkach służących do prowadzenia działalności rolniczej, spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

W związku z powyższym w dniu dzisiejszym na stronie internetowej Agencji www.arimr.gov.pl. zostanie udostępniony formularz wniosku o udzielenie pomocy finansowej producentowi rolnemu, który poniósł szkody w uprawach rolnych, lasach lub w budynkach służących do prowadzenia działalności rolniczej, spowodowane wystąpieniem huraganu, deszczu nawalnego lub gradu, wprowadzony Zarządzeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wnioski należy składać do Kierownika BP ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, w terminie od 8 września 2017 r. do dnia 30 września 2017 r.

Zgodnie z § 13 m rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2017 r. beneficjentem pomocy może być producent rolny:

 1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
 2. który poniósł szkody w uprawach rolnych, lasach lub w budynkach służących do prowadzenia działalności rolniczej, spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,
 3. będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 702/2014.

Pomoc będzie udzielana w dwóch różnych formułach:

 1. w ramach pomocy de minimis, zgodnie z przepisami rozporządzenia 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013), w przypadku, gdy szkody w uprawach rolnych oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, wynoszą nie więcej niż 30 % średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, albo
 2. poza formułą de minimis, zgodnie z przepisami rozporządzenia 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem zewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 1.7.2014), w przypadku, gdy szkody oszacowane przez komisję:
 • w uprawach rolnych wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z ostatnich 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej,
 • w budynku służącym do prowadzenia przez producenta rolnego działalności rolniczej,  przekraczają kwotę 1.050 zł,
 • wystąpiły w lasach. 

Stawka pomocy wynosi:

1)        1.000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na której wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu,

2)        2.000 zł na 1 ha powierzchni lasów, na której wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu.

W przypadku pomocy dotyczącej upraw rolnych lub lasów wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku powierzchni upraw rolnych lub lasów, na której wystąpiły szkody oraz stawki tej pomocy.

3)        W przypadku szkód w budynkach, pomoc może wynieść maksymalnie 10.000 zł na odtworzenie budynku służącego do prowadzenia działalności rolniczej i nie więcej niż:

 • 80% kwoty szkód, o których mowa w art. 25 ust 7 rozporządzenia nr 702/2014, powstałych w budynku albo,
 • 90% kwoty szkód, o których mowa w art. 25 ust 7 rozporządzenia nr 702/2014, powstałych w budynku położonym na obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami określonymi w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zgodnie z § 13 m ust. 13 pomoc pomniejsza się, o 50%, jeżeli w 2017 r. co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, z wyłączeniem łąk i pastwisk, nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r.

Do wniosku dołącza się:

 1. kopię protokołu oszacowania szkód, zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie MRiRW https://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne-pomoc, sporządzonego przez komisję powołaną przez wojewodę i zawierającego informacje o:
 • powierzchni upraw rolnych, na której wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu, lub
 • zakresie i wysokości szkód w budynkach służących do prowadzenia przez producenta rolnego działalności rolniczej, spowodowanych wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu, lub

2.    oświadczenie producenta rolnego o powierzchni lasów, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan, deszcz nawalny lub grad oraz o wysokości tych szkód, zawierające adnotacje sporządzoną przez wojewodę, potwierdzającą wystąpienie szkody,

3.    zaświadczenia dotyczące otrzymanej w roku bieżącym oraz w ciągu poprzedzających go 2 lat obrotowych pomocy de minimis. Zaświadczenia mogą być zastąpione stosownym oświadczeniem producenta, dotyczącym otrzymanej pomocy de minimis, złożonym w części A Wniosku.

 

                                                                                                                          Zamieściła M.P.


Pozostałe aktualności