Dziś jest niedziela, 15.12.2019, imieniny Niny, Celiny
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej » O nas » O projekcie systemowym PO KL

O projekcie systemowym PO KL

Od roku 2008 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malanowie realizuje od roku 2008 po raz pierwszy projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Wystarczy chcieć – aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego”. Rozpoczęcie realizacji było wielkim wyzwaniem nie tylko dla naszego Ośrodka ale również dla Ośrodków z gmin partnerujących, gdyż do końca nie mieliśmy pewności czy wszystko uda się tak jak było zorganizowane. Jednak wszystko układa się dobrze, i już czwarty rok nasz Ośrodek wspólnie z partnerami projektowymi organizuje różnorodne kursy i szkolenia zwrócone w stronę Klientów Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Tureckiego.

Umowa ramowa przewiduje realizację projektu od 01.10.2008r. do 31.12.2013r., poszczególne wnioski o dofinansowanie projektu składane są na okresy roczne.

Celem głównym/ogólnym projektu jest wzrost aktywności społeczno – zawodowej osób korzystających z pomocy społecznej. Cele szczegółowe dotyczą przede wszystkim beneficjentów projektu a są to: poprawa samooceny i wiary w swoje możliwości; podniesienie kwalifikacji zawodowych umożliwiających zdobycie pracy; poprawa kontaktów interpersonalnych, wzmocnienie aktywizacji poprzez pracę socjalną; wsparcie dochodowe.

Potrzeby grupy docelowej zostały zdiagnozowane poprzez wywiady pracowników z klientami ośrodków oraz konsultacji między ośrodkami pomocy społecznej i Powiatowym Urzędem Pracy w Turku. Wobec tego ustalono kierunki działań prospołecznych i zawodowych w stosunku do osób korzystających z pomocy społecznej.

Klientami Ośrodków Pomocy Społecznej są przede wszystkim osoby nieaktywne zawodowo, pochodzące z obszarów wiejskich, które często nie są zadowolone ze swojego życia, które chciałyby coś w życiu osiągnąć. Pomimo trudności jakie napotykają mają ambicję wyznaczać sobie i realizować życiowe cele.

Beneficjentami projektu są osoby, które spełniają łącznie trzy warunki: korzystają ze świadczeń pomocy społecznej; są w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 lata); są niezatrudnieni lub zatrudnieni, zagrożeni wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Efektami realizacji projektu są w szczególności: podniesienie samooceny uczestników projektu; poprawa kontaktów interpersonalnych; zwiększona motywacja; wzrost pewności siebie oraz zwiększone zainteresowanie konkretnym zawodem. Do efektów realizacji można zaliczyć również fakt ukończenia kursów i szkoleń przez beneficjentów projektu – w 2008r. kursy ukończyło 50 osób, w 2009r. kursy ukończyły 72 osoby, w 2010r. kursy ukończyło 86 osób, w 2011r. kursy ukończyło 86 osób.

Wartością trwałą jest nawiązanie silnych więzi między uczestnikami projektu, dalsza chęć kształcenia beneficjentów w kolejnych edycjach kursów organizowanych przez ośrodki pomocy społecznej. Dodatkowo kilku uczestników szkoleń otrzymało już podczas przeprowadzonych szkoleń propozycję odbywania stażu oraz propozycję pracy, kilka osób rozpoczęło prowadzenie własnej działalności gospodarczej i podjęli zatrudnienie.

Realizacja projektu wpisuje się w następujące dokumenty:

  1. Priorytet VII PO KL – cel szczegółowy nr 1: poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

  2. Plan Działania dla Priorytetu VII na lata 2009 – 2011;

  3. Wojewódzka Strategia Pomocy Społecznej – poprzez rozwój gminnych, specjalistycznych placówek pomocy społecznej świadczących różnorodne usługi socjalne wynikające z potrzeb społeczności lokalnej, zmniejszenie negatywnych skutków problemów społecznych, zwiększenie aktywności społeczności lokalnej oraz ilościowy i jakościowy rozwój placówek społecznych;

  4. Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku – cel strategiczny nr 4 – Wzrost spójności i bezpieczeństwa socjalnego, cel operacyjny 4.3 – Rozwój usług socjalnych;

  5. Gminne Strategie Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Realizacja projektu jest zgodna z polityką równych szans poprzez wyrównywanie szans na rynku pracy oraz niwelowanie dysproporcji społeczno – zawodowych pomiędzy wsią i miastem oraz koncepcją zróżnicowanego rozwoju.

W 2010r. dla osób zaangażowanych w realizację projektu zorganizowano szkolenie z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn.

Strona internetowa projektu: www.gops.projekt.malanow.pl