Dziś jest niedziela, 15.12.2019, imieniny Niny, Celiny
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej » Zespół Interdyscyplinarny » Aktualności » Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Malanów w roku 2014.

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Malanów w roku 2014.

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Malanów w roku 2014.

SPRAWOZDANIE

Zgodnie z § 6 Uchwały nr IV/16/2011 Rady Gminy Malanów z dnia 28 stycznia 2011roku w sprawie trybu i sposobu powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania zostało sporządzone sprawozdanie. Zespół Interdyscyplinarny jest to grupa specjalistów z różnych instytucji, łącząca swoją wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z instytucji, którą reprezentują, podejmująca współpracę i skoordynowane działania mające na celu niesienie pomocy osobom pokrzywdzonym oraz przeciwdziałania zjawisku przemocy.

Obowiązek utworzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, jako zadania własnego gminy, wynika z Ustawy z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 842). Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w obecnym składzie powołany został Zarządzeniem nr 179/Z/2014 Wójta Gminy Malanów z dnia 02.01.2014r.

W skład Zespołu wchodzi 10 osób, są to;

 1. Małgorzata Płóciennik - starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malanowie.
 2. Mieczysława Tygielska – specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malanowie.
 3. Bożena Kołek – członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 4. Elżbieta Bortnowska – pielęgniarka praktyki Niepublicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej „ART.- MED.” s.c w Malanowie.
 5. Krzysztof Aleksanderek – dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych KPP w Turku
 6. Roman Marczyński – Kierownik Rewiru Dzielnicowych KPP w Turku.
 7. Aneta Drzewiecka – pedagog szkolny Gimnazjum w Malanowie.
 8. Rafał Sypniewski - członek Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” w Miłaczewie.
 9. Zdzisława Zommer – członek stowarzyszenia „Nadzieja” w Malanowie
 10. Bogusława Kasprzak – starszy kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Turku.

Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego jest Pani Mieczysława Tygielska pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malanowie zastępcą jest Pani Aneta Drzewiecka pedagog szkolny Gimnazjum w Malanowie.

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy w szczególności:

a) kierowanie ofiar i sprawców przemocy do odpowiednich specjalistów

b) podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu jej powstrzymanie

c) zintegrowanie działań odpowiedzialnych za pomoc dziecku i rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny działa w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty” .

„Niebieska Karta” to procedura polegająca na rozpoznaniu zaburzeń życia rodzinnego wywołanych nadużywaniem alkoholu i stosowaniem przemocy, ułożenie planu pomocy oraz podjęcie działań interwencyjnych. Do realizacji wymienionej procedury zobligowani są przedstawiciele policji, ośrodków pomocy społecznej, ochrony zdrowia i gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Wszczęcie procedury Niebieskiej Karty następuje poprzez wypełnienie formularza A przez przedstawiciela wyżej wymienionych podmiotów i przekazanie do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, który z kolei niezwłocznie przekazuje go członkom Zespołu lub grupy roboczej.   W celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach Przewodniczący Zespołu tworzy grupy robocze, których prace prowadzone są w zależności od zgłaszanych potrzeb lub wynikają z problemów występujących w indywidualnych przypadkach. Członkami grup roboczych są członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego.

W okresie sprawozdawczym tj. od grudnia 2013r. do listopada 2014r. odbyły się 4 posiedzenia Zespołu, z których sporządzono listy obecności oraz protokoły. Podczas prac Zespołu rozmawiano na temat zjawiska przemocy na terenie Gminy Malanów, omawiano akty prawne, według których podejmowane są działania na rzecz przeciwdziałania przemocy. Omawiano również zadania jakie spoczywają na członkach Zespołu Interdyscyplinarnego, grup roboczych, procedurę „Niebieskiej Karty”. Spotkania Zespołu mają na celu poprawę sposobów udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy i ich najbliższemu otoczeniu.

Członkowie Zespołu diagnozowali sytuacje w poszczególnych rodzinach, wymieniali się informacjami, omawiali możliwości udzielenia odpowiedniego wsparcia rodzinie. Omawiane były również możliwości dotyczące profilaktyki, rozpowszechniania wiedzy na temat przemocy w środowisku, podnoszenia kwalifikacji osób pracujących z rodziną dotkniętą przemocą.

Zespół Interdyscyplinarny w 2014 roku realizował również działania zawarte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Malanów na lata 2014-2016 tj. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą oraz systematyczne zbieranie informacji na temat rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie .

W okresie od m-ca grudnia 2013r. do listopada 2014r. roku do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło siedem formularzy „Niebieskiej Karty” - A sporządzonych przez Komendę Powiatową Policji w Turku. W rodzinach w których doszło do przemocy członkowie grupy roboczej opracowują i realizują szczegółowy plan pomocy rodzinie . W tym okresie odbyło się 14 spotkań grupy roboczej, prowadzony jest monitoring sytuacji przez policję jak i pracowników socjalnych. Został skierowany jeden wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Malanowie w sprawie podjęcia leczenia odwykowego. Jedna z rodzin objęta jest nadzorem kuratora sądowego, natomiast z dwiema rodzinami pracuje asystent rodziny.

Po wnikliwej analizie sytuacji i stwierdzeniu, iż w rodzinie nie dochodzi do przemocy, zostało zakończonych pięć procedur „Niebieskiej Karty” z 2013r i jedna z 2014r,pozostałe procedury są nadal prowadzone.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malanowie

Informacja o działalności i zadaniach Zespołu jest umieszczona na stronie internetowej Gminy Malanów. (www.malanow.pl)

Zespół Interdyscyplinarny zajmuje się również rozpowszechnianiem informacji o możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym. W tym zakresie zostały opracowane ulotki informujące o instytucjach , osobach, którzy udzielają pomocy ofiarom przemocy w środowisku lokalnym . Ulotki zostały rozpowszechnione w szkołach i instytucjach na terenie naszej gminy.

W następnym roku planujemy szkolenie członków Zespołu oraz zakup broszur i ulotek edukacyjnych dotyczących zjawiska przemocy.

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego
w Malanowie
Mieczysława Tygielska