Dziś jest sobota, 22.01.2022, imieniny Anastazego, Wincentego
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej » Aktualności » Nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego

have_your_say_0

 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego

 Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malanowie

 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego

 

 

 

  1. Nazwa i adres jednostki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malanowie

 

  1. Określenie stanowiska urzędniczego

Główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Malanowie

 

  1. Wymiar czasu pracy : 1 pełny etat.

 

  1. Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określonyz możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

 

  1. Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malanowie.

 

  1. Wymagania niezbędne:

a)      posiada obywatelstwo polskie,

b)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

c)      nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

d)      wykształcenie - spełnia jeden z poniższych warunków:

- ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe    

studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub    

ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w

księgowości,

- ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co     

najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

- jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

- posiada certyfikat księgowych uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg

rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego  

prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

  1. Wymagania dodatkowe:

a)      znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości,

b)      znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej, przepisów podatkowych, płacowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych,

c)      znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego, kodeksu pracy, ochrony danych osobowych, zamówień publicznych,

d)      znajomość zasad finansowania zadań z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych,

e)      umiejętność pracy w systemach informatycznych, w tym programów płacowych, księgowych, płatnika-ZUS i bankowych,

f)       znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,

g)      posiadanie umiejętności sporządzania danych statystycznych, tworzenie prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,

h)      preferowane doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,

i)       znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzystywania środków unijnych,

j)       komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność,

k)      nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista.

 

  1. Zakres wykonywania zadań na stanowisku

a)        prowadzenie rachunkowości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malanowie zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b)      sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych,

c)      prowadzenia rozliczeń z ZUS i US,

d)      przygotowanie i składanie deklaracji, zgłoszeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,

e)      opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika jednostki,

f)       opracowanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola ich wykonania,

g)      wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku bankowego,

h)      dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

i)       prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków,

j)       przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,

k)      nadzorowanie prawidłowego stosowania ustawy o zamówieniach publicznych,

l)       sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planu i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa,

m)   rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów,

n)      rozliczanie zadłużenia dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

o)      gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,

p)      odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo- księgową jednostki,

q)      prowadzenie kontroli finansowej i realizacja innych zadań wynikających z aktów prawnych regulujących zakres odpowiedzialności Głównego księgowego,

r)       wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora GOPS należą do kompetencji Głównego księgowego,

s)      współpraca ze Skarbnikiem Gminy.

  1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 0
  2. Wymagane dokumenty:

a)      list motywacyjny,

b)      życiorys – CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, nr telefonu kontaktowego, adres e-mailowy,

c)      kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

d)      opinie, referencje (jeśli kandydat takie posiada),

e)      własnoręcznie podpisane oświadczenie o:

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  

   publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z  

   pełni praw publicznych,

f)       oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, wraz z klauzulą informacyjną, zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

g)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku zamieszczonego w dokumentach aplikacyjnych, wraz z klauzulą informacyjną dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

11. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a)         praca w systemie jednozmianowym,

b)        praca przy komputerze,

c)         praca w budynku, bezpieczne warunki pracy na stanowisku, budynek wyposażony  

                 w podjazd dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne o szerokości  

                 umożliwiającej  poruszanie się na wózku inwalidzkim. W budynku znajduje się  

                 toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

 

 12. Miejsce i termin składania dokumentów

Oferty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Malanowie,

 

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 24.07.2020 r. do godz. 10.00 (decyduje data wpływu do GOPS). Dokumenty, które zostaną złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malanowie zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

Zastrzegamy sobie, że nadesłane oferty nie będą odsyłane.

 

Wszelkie informacje o naborze będą umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, GOPS w Malanowie, na stronie internetowej BIP.

 

Informacje o wynikach naboru będą upowszechnione na tablicy ogłoszeń GOPS oraz opublikowane na stronie internetowej BIP.

 

Postępowanie składać się będzie z:

Etap I: otwarcie ofert i sprawdzenie warunków formalnych złożonej oferty,

Etap II: pisemne sprawdzenie wiedzy z zakresu pracy na stanowisku,

Etap III: rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy uzyskali najlepsze wyniki w II etapie rekrutacji.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia drugiego i trzeciego etapu konkursu, osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malanowie jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie. Dane te będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru.

                                                                                           Dyrektor GOPS

                                                                                         Alicja Maciejewska

 zamieściła: NP


Pliki do pobrania


Pozostałe aktualności