Dziś jest środa, 28.10.2020, imieniny Szymona, Tadeusza
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej » Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malanowie informuje, iż :

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą  w Malanowie, ul. Turecka 16 , 62-709 Malanów.

2.Inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Malanowie jest Pani Monika Pakuła (Budynek Urząd Gminy w Malanowie, ul. Turecka 16, adres e-mail:iod@malanow.pl).

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z  Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO)  w celach:

a) udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów; przyznanie stypendiów i zasiłków szkolnych- podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO  oraz Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty
b) ustalenia, przyznania i wypłacenia  jednorazowego świadczenia oraz wsparcia realizowanego w ramach programu „Za życiem”- podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO oraz ustawa z dnia 4 listopada 2016 r o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin za życiem „Za życiem”
c) ustalenia, przyznania i wypłacenia świadczenia wychowawczego- podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO oraz  Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
d) zapewnienia wsparcia rodzinie w zakresie  przyznania rodzinie asystenta rodziny i prowadzenia wsparcia przez niego- podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO oraz ustawa a dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
e) zrealizowania obowiązku w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wsparcia dla tych rodzin- podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO oraz Ustawa z dnia 25 lipca 2009 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
f) ustalenia, przyznania i wypłacenia  świadczeń rodzinnych- podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO oraz Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych
g) ustalenia, przyznania i wypłacenia świadczeń z pomocy społecznej; zgłoszenie do ubezpieczenia- podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO oraz Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
h) zapewnienia obsługi osób uprawnionych do alimentów; prowadzeniu postępowania wobec dłużników alimentacyjnych - podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO oraz Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
i) przyznania i wypłacenia zasiłku dla opiekuna; zgłoszenie do ubezpieczenia- podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO oraz Ustawa a dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów
j) rozpatrzenia skarg i wniosków - podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO oraz Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
k) dokonywania rozliczeń finansowych; prowadzenia sprawozdawczości finansowej ;wypłaty świadczeń- podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO oraz ustawa z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości; ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, Ustawa z dnia 13 października 1998 r o systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych
l) weryfikacji i rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej- podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO  oraz Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej
m) przyznania KARTY DUŻEJ RODZINY i WIELKOPOLSKIEJ KARTY  RODZINY - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz  Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 o Karcie Dużej Rodziny
n) rozpatrzenia i realizacji ofert, zamówień publicznych- podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO oraz Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r – prawo zamówień publicznych

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z realizacją celów wymienionych w punkcie 3,  a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa na zasadach określonych w Instrukcji Kancelaryjnej.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.

8. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarza¬nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne  w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani  zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie  brak możliwości:

-przyznawania i wypłacania świadczeń w ramach programu „Za życiem” i programu Rodzina 500 plus, -przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, funduszu alimentacyjnego
-przyznawania i wypłacania świadczeń z pomocy społecznej
-przyznania i wypłacenia stypendiów i zasiłków szkolnych
-rozpatrzenia skarg i wniosków, wniosków o udostępnienie informacji publicznej
-rozpatrzenia i realizacji ofert i zamówień publicznych
-przyznania KARTY DUŻEJ RODZINY i WIELKOPOLSKIEJ KARTY RODZINY
-udzielenia wsparcia rodzinie i przyznania jej asystenta rodziny,  przeciwdziałania przemocy w rodzinie                           
                                     
12.Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.